Soyou.sk

Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

1) Kupujúci vytvorením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy VENUS PIEŠŤANY, s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

2) Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícií pri prvej registrácií zákazníka v internetovom obchode.  

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve-objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na stránke www.soyou.sk, katalógoch, prospektoch a iných tlačivách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. VENUS PIEŠŤANY, s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:
• bezzávadný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
• vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
• vybavené slovenským návodom, slovenskými údajmi pre spotrebiteľov a informačnými textami, v prípade, že je to pre daný tovar obvyklé.

III. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. 

IV. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom určených údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v niektorých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napríklad telefonicky či písomne. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.
c) Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
d) Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, používajú výhody dohodnuté pri podpise zmluvy, resp. jednostranne ponúknuté predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.
e) Na tovar v zľave sa už nevzťahuje žiadna ďalšia zľava a cena za tovar je v okamžiku objednania konečná.

V. Cena a platenie

Ceny uvedené na stránke www.soyou.sk sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb k zmenám cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až uhradením celej kúpnej ceny za samostanú časť dodávky na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke pravo na tovar až do úplneho zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,01 % za každý den omeškania. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a) Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatenia tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanoví inak. 
„Deň dodania tovaru“ podľa obchodného zákonníku: Hlava II, oddiel 2, § 412 odst. 1 Pokiaľ nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho predaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcemu.

VI. Dodacia doba

Dodacia doba začína plynúť od dňa obdržania záväznej objednávky za predpokladu obdržania všetkých podkladov, ktoré sú potrebné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že je tovar na sklade, zaväzuje sa ho predávajúci vyexpedovať alebo predať prepravcovi do 3 pracovných dní. Dodacia doba bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Väčšina tovaru je prevažne stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby alebo oneskorenie dodávok. Pokiaľ ide o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať dopravcovi do 3 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania, alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia doba sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej doby. Pokiaľ nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému dopravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmuve, na jeho účet.

VII. Dopravné podmienky, poštovné

Vždy se snažíme zaslať tovar podľa špecifikácie zákazníka, ale vyhradzujeme si právo zvoliť spôsob prepravy podľa aktuálneho vyťaženia jednotlivých druhov prepravy. Predávajúci zasiela tovar špedičnou spoločnosťou IN TIME. Tovar je vždy zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu originálneho obalu ani samotného tovaru. Pre niekteré druhy tovaru (napr. objemné produkty ako nábytok, bicykle) môžu byť podmienky odberu stanovené individuálne.


Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:

Špedičná služba IN TIME - 3,49 € (v rámci Slovenskej republiky)
Špedičná služba IN TIME - 4,49 € (v rámci Českej republiky)

Poštovné účtujeme iba pri objednávke do výšky 150 €
Pre zásielky nad 150 € (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:
Dobierkou 1.00 €
Prevodom z účtu 0.00 €

Po odoslaní objednávky s možnosťou platby prevodom z bankového účtu, Vám bude automaticky doručená e-mailová správa s prílohou v PDF tzv. "Výzva k úhrade". V tomto dokumente nájdete všetky údaje potrebné k uskutočneniu platby (čiastka, variabilný symbol a číslo účtu). Po pripísaní čiastky na náš účet, bude tovar bezodkladne expedovaný na Vašu adresu.

VIII. Reklamácia

V prípade, že kupujúci obdrží poškodenú zásielku, postupujte prosím nasledovne:
1. Zásielku si vždy skontrolujte pred dopravcom
2. V prípade evidentného poškodenia obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený a pod.) tovar nepreberajte! Ak tovar preberiete, je nutné ihneď spísať s dopravcom protokol o poškodení zásielky. (Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí zásielku skontrolovať a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky zreteľných poškodeniach, popr. zjavnej a vo vnútri poznateľnej čiastočnej strate zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať u odsielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastečnej strate obsahu zásielky musí byť spísaný ihneď zápis o škode. Dopravca je povinný takýto zápis spísať).
3. Nenechajte se dopravcom presvečiť, že zásielka nie je dobre zabezpečená. Tovar ošetrujeme dôkladne, aby k Vám dorazil v poriadku. V prípade problémov s dopravcom, píšte na adresu objednavky@soyou.sk (do predmetu uveďte "Reklamácia prepravy" - popíšte problém, uveďte Vaše kontaktné údaje, číslo zásielky a číslo faktúry). Váš problém budeme riešiť a oznámime Vám ďalší postup. V prípade, že poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky nie sú ihneď príjemcovi zjavné, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu ihneď čo zistil závadu, najneskôr však do 3 pracovných dní od dňa doručenia zásielky. Príjemca je povinný umožniť dopravcovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Príjemca po spísaní reklamačného protokolu u dopravcu bez odkladu písomne kontaktuje predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené vady, tj. musí uviesť o aké vady se jedná a ako sa prejavujú. 

Reklamovaný tovar nám posielajte spolu s reklamačným listom a kópiou daňového dokladu (faktúrou) na dole uvedenú adresu:  

www.soyou.sk
Venus Piešťany, s.r.o.
E.F. Scherera 4803/12
921 01 Piešťany
Slovenská republika


K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť: reklamačný protokol, kompletný zoznam častí výrobku a kópiu faktúry. Po obdržaní vyššie uvedených náležitostí, predávajúci zahájí reklamačné konanie u dopravcu.

IX. ZÁRUKA A SERVIS

V zmysle ustanovenia § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

V prípade, že sa rozhodnete o vrátenie tovaru v tejto lehote a budete žiadať o vrátenie peňazí, prosíme Vás o dodržanie dole uvedených podmienok:
1. Tovar musí býť neporušený, nepoužitý, v originálnom balení vrátane príslušenstva, tak aby mohol býť ďalej ponúknutý zákazníkom.
2. Zákazník musí zásielku odoslať maximálne do 14 dní po obdržaní tovaru (v prípade, že Vám daný tovar nevyhovuje veľkostne resp. nespĺňa Vaše prestavy môžete nám ho zaslať (na vlastné náklady) do 14 dní od dňa prevzatia späť a žiadať o výmenu veľkosti resp. o vrátenie peňazí)
3. V zásielke, ktorú vraciate, musí byť vložená kópia daňového dokladu a ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky.
4. Vraciame Vám iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Zásielky zaslané dobierkou nebudú prijaté.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám budú zaslané peniaze za tovar prevodom na Váš účet a to nejneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. 

Doba vybavenia reklamácie:
Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať písomne listom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• tovar sa už nevyrába, nedodává alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Záruka:
Záručná doba začíná plynúť od dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji a jej dĺžka je 24 mesiacov. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky v súlade s platnými zákonmi. V prípade, že kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady, musí túto skutočnosť oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, nejneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. V prípade, že sa na Vami kúpenom tovare vyskytne vada, ktorá spadá do záruky, spojte sa s nami prosím prostrednictvom kontaktu (uvedený v sekcii Kontakt). V oznámení o závadách uvádzajte meno kupujúceho, adresu, telefonický kontakt, číslo faktúry, dátum nákupu, podrobný popis závady a popis toho, ako k závade prišlo. V závislosti na druhu tovaru Vás budeme informovať o dalšom postupe, prípadne Vám poskytneme kontakt na najbližší autorizovaný servis.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.soyou.sk, spoločnosť Venus Piešťany s.r.o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a neskoršími predpismi.

Venus Piešťany, s.r.o., nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, keď osoba sama poskytne Venus Piešťany, s.r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb na www.soyou.sk., zúčastňuje sa prieskumov, zúčastní sa hlasovania atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú predané, ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát. Venus Piešťany, s.r.o. si vyhradzuje právo robiť analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad: meranie návštevnosti, počet užívateľov, ktorí videli reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako štatistický prehľad, nie menovite. Užívatelia by tiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a Venus Piešťany, s.r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť. Používatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresu užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies-elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.  

Na žiadosť užívateľa podnikne Venus Piešťany, s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (pokiaľ je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Pri odoslaní objednávky po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je platné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už dodanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnou výškou ceny objednaného tovaru (vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov) uvedenou v cenníku na internetovej stránke, pokiaľ nie je dokázateľne dohodnuté inak. Odoslaním objednávky (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci počas doby stanovenej k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa v zmysle obchodného zákona dohodli, že pokiaľ nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

 


Platné od 1.8.2014     

kto sme

V prípade Vášho záujmu o ponúkané produkty nás kontaktujte:

email: obchod@soyou.sk

Novinky e-mailom