Soyou.sk

Obchodní podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy VENUS PIEŠŤANY, s.r.o.)  a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

2) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsaženéna WWW stránkach VENUS PIEŠŤANY, s.r.o. . katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné  VENUS PIEŠŤANY, s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží 
-
vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území SR
 

III. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sklad nebo prodejna prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží nebo uhradit zboží dle výběru při objednávání zboží, tato volba je uvedena na objednávce, kterou zákazník obdržel jako přílohu v emailu.

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

a)     Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

V. CENA A PLATBA

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách na WWW stánkách VENUS PIEŠŤANY, s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura zaplacená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je součastně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je v zásadě možné po jeho plném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

VI. DODACÍ LHŮTA


Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

VII. DOPRAVA A POŠTOVNÉ


Objednané zboží doručujeme prostřednictvím společnosti IN TIME nebo slovenskou poštou:

Špediční služba IN TIME - 3,49 € (v rámci Slovenské republiky)  
Špedičná služba IN TIME - 4,49 € (v rámci České republiky)  

Poštovné účtujeme pro objednávky do 150 €
U objednávek nad 150 € je poštovné zdarma

Možné způsoby platby a jejich cena:

* Dobírkou 1.00 € (zboží zaplatíte při převzetí)
* Převodem na účet
0.00 € (podmínkou expedice objednaného zboží je úhrada ceny nákupu na účet prodávajícího (všechny údaje najdete v souboru „Výzva k úhradě“, který Vám přijde na Vámi uvedenou e-mailovou adresu).

 
Po odeslání objednávky s možností platby předem na bankovní účet Vám bude automaticky doručena e-mailová zpráva s přílohou PDF - tzv. "Výzvou k úhradě" V tomto dokumentu najdete veškeré údaje potřebné k provedení platby (částka, variabilní symbol a č. účtu). Po připsání částky na náš účet bude zboží neprodleně expedováno na Vaši adresu.

 

VIII. RAKLAMACE

V případě, že kupující obrdrží poškozenou zásilku, postupuje následovně:

1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený apod.) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. ( Příjemce zásilky je povinný při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých  a na povrchu zásilky viditelných poškozeních zásilku  reklamovat u odesílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsaný ihned zápis škodě. Odesílatel je povinný tento zápis sepsat.
3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží ošetřujeme velmi pečlivě, aby k vám došlo v pořádku. V případě problému s dopravní službou, pište na adresu objednavky@soyou.sk. Do předmětu uveďte "Reklamace přepravy", popište problém, uveďte kontakt na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Příjemce je povinný umožnit odesílateli, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. Příjemce po sepsání reklamačního protokolu u přepravce kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí sdělit, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Reklamované zboží nám zašlete neporušené a nenošené spolu s kopií daňového dokladu (fakturou) a reklamačním listem na adresu:

www.soyou.sk 
Venus Piešťany, s.r.o.
E.F. Scherera 4803/12
921 01 Piešťany
Slovenská Republika

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury. Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u zasílatele.

V žádném případě neodesílejte reklamaci na dobírku!

 

IX ZÁRUKA A SERVIS

Ve smyslu ustanovení § 12 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji ( zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nutné, aby byl Váš dopis o odstoupení od smlouvy v této lhůtě doručen prodávajícímu.


Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu včetně příslušenství , tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží
3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie daňového dokladu a útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
4. Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Zásilky dobírkou nebudou přijaty

 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Vyřízení reklmace

Reklamační řízení začíná plynout dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícímu a končí dnem odeslání vyřízené reklamace zákazníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhodneme nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku Vás budeme informovat písemě, pokud není dohodnuto jinak. Oprávněná reklamace včetně odstranění chyby bude vyřízena na naše náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne započetí reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět s příslušným stanoviskem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Záruka


Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji a její délka je 24 měsíců.. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky v souladu s platnými zákony. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, číslo faktury nebo paragonu, datum nákupu, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaný servis.


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

1.8. 2014

    

Kdo jsme

V případě vašeho zájmu o nabízené zboží nás kontaktujte:

email: obchod@soyou.sk

Novinky e-mailem